бакалаврська програма хімія

Спеціальність 102 «Хімія»

Кваліфікація, що присвоюється:
 Бакалавр хімії 

Рівень кваліфікації:
Бакалавр (перший рівень вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми

Студенти спеціальності “Хімія” отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній галузі, а також на підприємствах енергетики, машинобудівної промисловості та споріднених з ними.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика – 150 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика – 75 кредитів, державна атестація – 15 кредитів.

Ключові результати навчання


1.
Знання з предметної області

 • Базові знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.
 • Володіння фізико-хімічними методами аналізу.
 • Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.
 • Вміння застосовувати контрольно-вимірювальні пристрої для вимірювання хімічного складу та контролю якості продукції.
 • Навики дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Уміння працювати з хімічними реактивами і матеріалами.
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в хімічній галузі.
 • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач щодо хімічного аналізу.
 • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
 • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

3. Практичні навички з предметної області

 • Навички роботи в хімічній лабораторії.
 • Навички експлуатації обладнання з фізико-хімічних методів аналізу.
 • Уміння застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для керування роботою вимірювального обладнання.
 • Навички роботи зі спеціалізованими вимірювальними пристроями.

4. Загальні уміння та навички

 • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
 • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
 • Обчислювальні навички.
 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Навички спілкування, включно з усною та письмовою комунікацією українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
 • Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах.
 • Уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності бакалавра за спеціальністю “Хімія” є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають завдання хімічного контролю та аналізу. Фахівець здатний виконувати таку роботу (за ДК 003-95):

 • Керівник виробничих підрозділів у промисловості.
 • Керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості.
 • Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями.
 • Лаборанти та техніки в хімічному виробництві.
 • Інші технічні фахівці в галузі хімічних наук та техніки.

Бакалавр може обіймати такі первинні посади:

 • Хімік-лаборант – бере участь в експериментах, спостереженнях і вимірюваннях рівня забруднень навколишнього середовища;  здійснює хімічний аналіз, узагальнює результати досліджень та бере участь в їх опублікуванні.
 • Хімік-аналітик – здійснює виміри, пов’язані з чистотою хімпродуктів, води та повітря; аналіз потенційних джерел забруднення навколишнього середовища: газів, стічних вод; діяльність з перевірки та аналізу продуктів харчування.
 • Менеджер з продажу хімічної продукції.
 • Інспектор з контролю – контролює технологію виробництва препаратів продуктів і матеріалів методами хімічного аналізу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екологічної промисловості та ін.

Доступ до подальшого навчання: Бакалавр хімії може продовжити навчання у вищих навчальних закладах відповідного профілю за напрямом підготовки спеціаліст та магістр і в НаУКМА на магістерській програмі за спеціальністю “Мембранні та сорбційні процеси і технології”.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки:
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску:
 Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена дипломна робота

Форма навчання:
Денна